Historia

Prace organizacyjne mające na celu powołanie straży ogniowej w Poddębicach, prowadzone były już od roku 1879, jednak niechęć władz carskich oraz brak środków finansowych nie powalały na realizację planów. W roku 1899 właściciel Poddębic Napoleon Zakrzewski, rzucił myśl utworzenia straży ogniowej. Grupa zwolenników jej powołania pod przewodnictwem ławnika sądowego Karola Spodynkiewicza wystąpiła do Gubernatora Kaliskiego z podaniem o zgodę, na które pozytywną odpowiedź otrzymano w dniu 30 czerwca 1899 r. Zebranie założycielskie poddębickiej straży ogniowej odbyło się w dniu 5 listopada 1900 r., uczestniczyło w nim 70 członków. Wybrano 6-osobowy zarząd, którego prezesem jednogłośnie został Napoleon Zakrzewski – pomysłodawca, założyciel i główny fundator. Oficjalne uroczystości otwarcia Straży Ogniowej Ochotniczej w Poddębicach odbyły się w dniu 31 stycznia 1901 r. o godz. 1100. Ponieważ członkowie ówczesnej straży dzielili się na katolików, ewangelików i Żydów nabożeństwa związane z  rozpoczęciem działalności odbyły się kolejno w kościołach:  katolickim, ewangelickim i w bożnicy. Dzień 31 stycznia 1901 r. uznawany jest dziś jako data powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Poddębicach. Wraz z powstaniem jednostki swoją działalność rozpoczęła orkiestra dęta – zgoda na jej założenie została wydana przez władze carskie w dniu 24 stycznia 1901 r. Pierwszym kapelmistrzem był Edmund Grammens, po nim objął tą funkcję Wojciech Szoski. Od  roku 1920 przez następne 48 lat poddębicką orkiestrę prowadził Józef Binder.  W pierwszą rocznicę powstania jednostki oddany został do użytku budynek strażnicy ufundowany ze środków własnych przez prezesa Napoleona Zakrzewskiego. Strażnica składała się z drewnianej szopy na narzędzia oraz murowanego budynku dla ćwiczeń orkiestry i występów teatru. Koncerty orkiestry, przedstawienia teatralne urządzane przez amatorski teatr działający przy jednostce oraz organizacja balów, zabaw tanecznych i majówek to były formy działalności kulturalno-wychowaczej ówczesnej straży.  Najważniejszą częścią działalności poddębickiej straży ogniowej pozostawała jednak walka z pożarami, które wśród drewnianej zabudowy Poddębic zdarzały się wtedy często.

W roku 1918, wraz z odzyskaniem niepodległości w życiu Ochotniczej Straży Pożarnej w Poddębicach, nastąpił nowy etap. Dokonały się zmiany w składzie zarządu, jego prezesem został Bernard Kubiak, zaś naczelnikiem Władysław Klinicki. Podjęto dzieło przebudowy strażnicy zakończone w roku 1924.  W dniu 6 listopada 1921 r. zmarł założyciel i pierwszy prezes poddębickiej straży Napoleon Zakrzewski. Pod przewodnictwem prezesa Bernarda Kubiaka Ochotnicza Straż Pożarna w Poddębicach prowadziła działalność do 1948 r. z przerwą na czas okupacji, który jednostka przetrwała pod niemieckim przywództwem. Działalność powojenną rozpoczęto już w maju 1945 r., Ochotnicza Straż Pożarna w Poddębicach liczyła wówczas 57 członków czynnych i 44 popierających a na jej wyposażeniu znalazł się m.in. pozostały po wojnie samochód bojowy typu „Mercedes”. W latach 1946-1949 przy jednostce istniał Strażacki Klub Sportowy „Ner”, który brał udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu wojewódzkim.

W czasie obrad walnego zgromadzenia odbytego w dniu 30 maja 1948 r., z powodu choroby ustąpił dotychczasowy prezes. Wybrano nowy zarząd,  na jego czele stanął Seweryn Kubiak a naczelnikiem został Walenty Ożadowicz, do zarządu dokooptowano także ówczesnego burmistrza miasta i przedstawiciela ORMO. W październiku 1948 r. do jednostki zakupiono amerykański wóz ciężarowy „Chevrolet”, w roku 1949 w budynku straży zainstalowano telefon. 4 maja 1957 r. dokonano aktu poświęcenia sztandaru OSP i przekazania go jednostce w miejsce dawnego z r. 1904, zniszczonego przez najeźdźców hitlerowskich w 1939 r. Od roku 1955 w budynku OSP Poddębice miało swoją siedzibę Kino „Przyszłość” zlikwidowane w latach dziewięćdziesiątych minionego wieku. W dniu 3 sierpnia 1963 r. oddano do użytku wyremontowany i przebudowany budynek strażnicy OSP Poddębice, który w prawie niezmienionym kształcie przetrwał do dziś. Nowym kapelmistrzem orkiestry dętej OSP Poddębice w roku 1968 został Józef Sarzalski.

W dniu 6 kwietnia 1975 r. na zebraniu walnym wybrano nowy zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Poddębicach, prezesem został Jan Pigłowski a naczelnikiem Henryk Lewandowski.  W tym okresie liczba druhów czynnych wynosiła 62, honorowych 14 i popierających 42.  Jednostka pod przewodnictwem prezesa Jana Pigłowskiego prowadziła działalność statutową aż do roku 2006. W latach  80 i 90 powiększył się skład osobowy jednostki do poziomu ok. 100 druhów czynnych. W 1998 r. na wyposażeniu jednostki znalazł się kilkunastoletni wówczas samochód bojowy STAR 244, który używany był do roku 2011. Orkiestrę OSP Poddębice prowadzili – Stefan Stawiszyński, Edward Madaj i Stanisław Żyła. W roku 2001 uroczyście świętowano 100 lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Poddębicach.

Po rezygnacji Jana Pigłowskiego, walne zgromadzenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Poddębicach odbyte w dniu 28 lutego 2006 r. wybrało nowy zarząd, którego prezesem został dh Piotr Binder.

Przez cały czas swego istnienia Ochotnicza Straż Pożarna w Poddębicach oprócz działalności związanej ze zwalczaniem pożarów, prowadziła i prowadzi działalność typowo kulturalną. Dawniej była to organizacja przedstawień teatralnych i koncertów orkiestrowych. Obecnie chlubą naszej jednostki jest orkiestra, od 2002 r. prowadzona przez kapelmistrza Krzysztofa Kozińskiego, w której doskonali swój muzyczny warsztat blisko 60  w większości młodych osób i której występy w kraju i za granicą przyciągają wielu słuchaczy.

Dryżyna bojowa za swoje duże zaangażowanie w trakcie powodzi w 2010 roku wyróżniona została przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, nagrodą w postaci agregatu prądotwórczego marki Honda, który do dziś służy w jednostce OSP. Wyróżniono również OSP w Poddębicach listem gratulacyjnym od Premiera Rządu RP. Odnotowano również wiele sukcesów w sporcie, w szczególności piłce nożnej oraz w zawodach pożarniczych zarówno gminnych jak i powiatowych.

W trakcie obchodów 110 rocznicy powstania OSP, przekazano jej auto marki Renault , dzięki któremu w znacznym stopniu wzmocniono siłę bojową jednostki. W trakcie rocznicy najbardziej zasłużonych druhów wyróżniono medalami i odznaczeniami za wybitne osiągnięcia i zaangażowanie.

W 2016 roku, na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków OSP w Poddębicach doszło do odwołania dotychczasowego Prezesa dh P. Bindera,  za nadużycia i próbę oszustwa w trakcie Zebrania Walnego Sprawozdawczo – Wyborczego Członków OSP w Poddębicach. Druhowie powierzyli nowemu Zarządowi zadanie uporządkowania spraw OSP. Na czele Zarządu stanął dh Tomasz Kapituła.

W 2017 roku druhowie jednostki dwukrotnie uczestniczyli w akcji niesienia pomocy ludności cywilnej po nawałnicy która nawiedziła Kujawy.

autor: A. Twardowski, korekta: dh W. Krajewski

Artykuły prasowe